Koła naukowe i organizacje studenckie
Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UwB
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Agnieszka Gierałtowska-Giersberg
Członek zarządu: Karol Orłowski
Członek zarządu: Norbert Grzegorz Kościesza
Członek zarządu: Anna Szum

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:
dr hab. Adam Bartnicki

 

Kontakt:
 e-mail: studenckiekbn@gmail.com

 

 Opis działalności Koła:

Celem działalności Koła jest umożliwienie jego Członkom zdobywania umiejętności praktycznych oraz rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności:

 1. podstaw prawnych bezpieczeństwa narodowego i obronności RP;
 2. zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego RP;
 3. historii, problemów i zagrożeń współczesnego terroryzmu;
 4. współpracy ze wszystkimi organami administracji państwowej RP, służb zbrojnych RP oraz organizacjami międzynarodowymi;
 5. wybranych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego RP pozostających w związku z celami wymienionymi w pkt. 1-4;
 6. popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła w zakresie wymienionym w pkt. 1-

 

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. popularyzację, wspieranie i organizowanie działalności samokształceniowej i badawczej studentów Uniwersytetu w Białymstoku;
 2. udział w badaniach naukowych;
 3. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
 4. publikacje naukowe;
 5. organizację szkoleń i zawodów sportowych we współpracy z różnymi klubami sportowymi.