Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów: dr Dominik J. Kościuk

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej to odpowiedź na konieczność profesjonalizacji kadr urzędniczych. Absolwent studiów jest przygotowany nie tylko do rzetelnego wykonywania bieżących zadań administracji samorządowej i rządowej, ale posiada umiejętności niezbędne do kierowania i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi administracji.

Stawiamy szczególny nacisk na praktykę stosowania prawa i postępowania administracyjnego (w tym informatyzacji procedur administracyjnych) oraz zagadnienia kontrolne (w tym finansowe). Właśnie dlatego prowadzącymi zajęcia są uznani praktycy: sędziowie sądów administracyjnych, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędów administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) i samorządowej (Urząd Miejski).

Czas trwania studiów: 
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 198.
Koszt uczestnictwa:
3.999 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73