Studia niestacjonarne

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach:

Administracja 458,33 pkt

Bezpieczeństwo i prawo 455,88 pkt

Bezpieczeństwo narodowe 418,75 pkt

Kryminologia 459,38 pkt

Prawo 460,71 pkt


Komunikat nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021


Od 3.12.2020 r. została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Tury będą otwarte do 30 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 listopada 2020 r. dotyczące daty wypłaty stypendium Rektora


 

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2020/2021:

27 kwietnia 2021 r.

26 maja 2021 r.

25 czerwca 2021 r.


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2020/2021


Komunikat nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni


Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


Wnioski o stypendium socjalne należy składać dopiero po uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach (w USOSweb). W wersji papierowej należy złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb oraz wszystkie oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności z27).


Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 2020 r.

Termin

Czynności postępowania

od 19.10.2020 r. godz. 00.01

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę.

od 22.10.2020 r.

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.

 2.11.2020 r.  godz 23.59

Zamknięcie czynności elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB.

3.11.2020 r. godz. 14.30

Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej.

do 13.11.2020 r.

Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB Komunikatu Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku ak. 2020/2021.

do 30.11.2020 r.

Sporządzanie decyzji administracyjnych, doręczanie decyzji studentom oraz wykonywanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów.

 


Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

 


Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyzne przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
  • studiuje dłużej niż 6 lat,
  • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
  • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.


Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 85 745 78 89.


Stawki stypendiów są ustalane zgodnie z harmonogramem na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2020 r.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 

do   600,99 zł

700

601,00 zł   -   700,99 zł

600

701,00 zł   -   800,99 zł

500

801,00 zł   -   1050,00 zł

400

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium

Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 

zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim

100

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

150
(100 student + 50 małżonek/dziecko)

 

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 450 zł/m-c

(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2020/2021 - do 1000 zł.