Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów.

Stypendium może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mowa w przepisach o sporcie.

W roku akademickim 2019/2020 stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane w kategoriach:

  • za średnią ocen (nie więcej niż 9 % liczby studentów kierunku),
  • za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, lub za wysokie wyniki sportowe (w sumie nie więcej niż 1 % liczby studentów kierunku).

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB, a następnie złożenie go w wersji papierowej na Wydziale (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Od roku ak. 2020/2021 zmienią się zasady przyznawania stypendiów rektora (poza zasadami obowiązujęcymi studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia).

Stypendium będzie mogło otrzymać nie więcej niż 10% studentów kierunku. Bedzie ono przyznawane na podstawie list rankingowych, które sporządza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie: SP - suma punktów przez studentka

Śr - średnia ocen studenta

O - suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu)