Szkoła Prawa Francuskiego (SPF) organizowana jest przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i funkcjonuje od 2014 r. Dotychczasowe edycje były realizowane we współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Université Paris X Nanterre, Université de Nîmes, Université Catholique de Louvain. Celem SPF jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych, wybranych informacji o systemach prawnych państw frankofońskich. Uczestnicy SPF biorą udział w zajęciach z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz z zajęć z wybranych gałęzi prawa, prowadzonych przez wykładów zagranicznych jak i pracowników Wydziału Prawa UwB. Na zakończenie odbywa się test ze zdobytej wiedzy, a uczestnicy otrzymują certyfikat. Zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa UwB.

Koszt udziału w SPF wynosi 200 zł.

Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego:
dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk (u.zawadzka@uwb.edu.pl)

Koordynatorzy Szkoły Prawa Francuskiego:
dr Justyna E. Kulikowska-Kulesza (j.kulikowska@uwb.edu.pl)
dr Paulina Pawluczuk-Bućko (p.pawluczuk@uwb.edu.pl)

 

Rekrutacja do Szkoły Prawa Francuskiego w roku akademickim 2019/2020
Wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku zainteresowanych prawem i językiem francuskim zapraszamy do udziału w Szkole Prawa Francuskiego. Na deklaracje uczestnictwa czekamy do piątku, 6 marca 2020 r., zaś na spotkanie organizacyjne zapraszamy w poniedziałek 9 marca 2020 r., na godz. 17:00, sala 211. Warsztaty i wykłady odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby zainteresowane proszone są o deklarację uczestnictwa przesyłając na adres mailowy SPF (prawofrancuskie@uwb.edu.pl) swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz kierunek studiów.

 

Informacje o zajęciach, które odbędą się w ramach Szkoły Prawa Francuskiego w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni):

1. Francuski język prawniczy (16 godz.)
Celem zajęć jest poznanie terminologii francuskiego języka prawniczego, zarówno w ujęciu ogólnym (ramy prawne), jak i w zakresie poszczególnych dziedzin prawa, tj. prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa europejskiego, prawa handlowego i prawa spółek. Zajęcia będą prowadzone na podstawie podręcznika J.-M. Gallerne’a, pt. Français Langue Juridique, Poznań 2014. Zajęcia poprowadzi dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, która w swojej pracy zawodowej łączy prawo z językami obcymi (francuskim i angielskim). Jest adiunktem w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa UwB, absolwentką prawa oraz filologii francuskiej na Wydziale Prawa UwB, lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, a także prawa i zarządzania finansami publicznymi na Uniwersytecie Paryż 1, Pantéon-Sorbona. Więcej informacji: www.prawo.uwb.edu.pl/dr-urszula-kinga-zawadzka-pak

2. Publiczne prawo belgijskie (8 godz.)
Celem zajęć jest wprowadzenie, w języku francuskim, do prawa belgijskiego, w szczególności do prawa publicznego. Zaczynają się one od omówienia kontekstu historycznego i geopolitycznego powstania państwa i prawa belgijskiego, na fundamentach prawa francuskiego oraz prawa niderlandzkiego. Obejmują ogólny opis różnych dziedzin prawa, z wyróżnieniem niektórych różnic istniejących, między innymi, w stosunku do prawa francuskiego. Dalsza część zajęć skupia się na prawie i postępowaniu administracyjnym. Omawiane jest uczestnictwo obywateli w tworzeniu aktów administracyjnych, kontrola administracji przez obywateli, kontrola administracji przez władze administracyjne, itd. Ostatnia cześć zajęć ma na celu omówienie ogólnej organizacji sądowniczej, w tym, między innymi, organizacji sądów administracyjnych. Otóż, każdy belgijski akt administracyjny może zostać skontrolowany zarówno przez sąd „cywilny”, jak i przez sąd administracyjny. Ponadto, poruszana jest kwestia odpowiedzialności cywilnej władzy wykonawczej. Zajęcia mają na celu zainicjować dyskusję, prowadzoną w języku francuskim, jak i, w razie potrzeby, w języku polskim, na temat różnic i podobieństw omawianych reguł prawnych z prawem polskim. Zajęcia poprowadzi Andrzej Trybułowski, który jest „maître de conférences invité” (tzn. wykładowcą) na Uniwersytecie UCLouvain w Belgii oraz adwokatem przy izbie adwokackiej w Brukseli. Wykłada oraz prowadzi badania naukowe w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego. Jego działalność adwokacka dotyczy również prawa urbanistycznego, prawa ochrony środowiska oraz prawa służby publicznej. Więcej informacji: www.uclouvain.be/fr/repertoires/andrzej.trybulowski 

3. Wprowadzenie do kryminologii (4 godz.)
Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w kryminologii a także czynników wpływających na statystyczny obraz przestępczości. Zajęcia przybliżą studentom strukturę i dynamikę przestępczości w Polsce jak i we Francji. Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Perkowska, adiunkt w Zakładzie Kryminologii w strukturach Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, Wydziału Prawa UwB. Więcej informacji: www.prawo.uwb.edu.pl/dr-magdalena-perkowska 

4. Życie w utopiach (2 godz.)
Celem wykładu jest przedstawienie rozwoju i aktualnego przesłania utopizmu w dziejach myśli filozoficznej, zwłaszcza polityczno-prawnej i społecznej. W trakcie wykładu porównane zostaną założenia klasycznych utopii i antyutopii oraz ich potencjalny wpływ na rzeczywistość, w tym przede wszystkim na prawo, politykę, gospodarkę. Zajęcia poprowadzi dr Karol Kuźmicz, adiunkt w Pracowni Historii Prawa, w strukturach Katedry Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa UwB. Więcej informacji: www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz 

5. Aksjologia prawa a wydatki publiczne (2 godz.)
Celem wykładu jest zasygnalizowanie relacji między określonym sposobem wydatkowania pieniędzy publicznych a wartościami publicznymi, takimi jak godność człowieka, zaangażowanie publiczne, czy zrównoważony rozwój. Zajęcia poprowadzi, podobnie jak warsztaty z francuskiego języka prawniczego, dr Urszula K. Zawadzka-Pąk.


Prawdopodobne jest, że uczestnikom SPF zostaną zaproponowane również dodatkowe, niewymienione powyżej zajęcia, które są obecnie jeszcze w trakcie ustalania.