Numer

z dnia

w sprawie

3678 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej III stopnia za działalność naukową dr Marii Cudowskiej
3677 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu
3676 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową prof. dr hab. Katarzynie Laskowskiej
3675 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej II stopnia za działalność naukową dr hab. Anecie Giedrewicz-Niewińskiej, prof. UwB
3674 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową dr. hab. Piotrowi Pietraszowi
3673 17.09.2021 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową dr hab. Elżbiecie Kużelewskiej, prof. UwB
3672 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr Karoliny Zapolskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3671 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Sylwii Annie Wołyniec (nr alb.72741)
3670 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Aleksandrze Tomaszewskiej (nr alb.72774)
3669 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Dariuszowi Stankiewiczowi (nr alb.69617)
3668 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Wojciechowi Skrodzkiemu (nr alb. 72767)
3667 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Mateuszowi Sarnackiemu (nr alb. 72686)
3666 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Karolinie Karpińskiej (nr alb.68197)
3665 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Żaklinie Januszkewiczius (nr alb.72771)
3664 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Aleksandrze Igielskiej (nr alb. 72729)
3663 17.09.2021 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Dawidowi Charkiewiczowi (nr alb. 72861)
3662 17.09.2021 w sprawie wystąpienia do Rektora o przyznanie dyplomów honorowych
3661 17.09.2021 w sprawie powołania prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego na członka ogólnouczelnianej komisji oceniającej dziekana
3660 17.09.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego na kierownika Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
3659 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Presnarowicza na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Podatkowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3658 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Maksimczuk na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę do 28.02.2022 r.
3657 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Mariusza Mohyluka na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3656 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Liszewskiego na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa Podatkowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3655 17.09.2021 w sprawie zatrudnienia profesora Charlesa Szymanskiego na stanowisku profesora wizytującego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na rok
3654 17.09.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z działalności za rok akad. 2020/2021
3653 09.07.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3652 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dzieniszewskiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Kryminologii na podstawie umowy o pracę do 30 czerwca 2022 r.
3651 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Knapp na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3650 09.07.2021 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kun-Buczko na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Europejskiego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3649 11.06.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr Karolinie Zapolskiej Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
3648 11.06.2021 w sprawie propozycji powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3647 11.06.2021 w sprawie propozycji powołania prof. dr. hab. Leonarda Etela na promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3646 11.06.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3645 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława Wincenciaka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3644 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Olechno na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3643 11.06.2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Jackiewicza na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3642 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3641 14.05.2021 w sprawie określenia łącznej kwoty wysokości zwolnień z opłaty dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akad. 2021/2022 za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów
3640 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne aspekty psychiatrii i psychologii dla sędziów obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3639 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3638 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3637 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3636 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3635 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3634 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3633 14.05.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3632 14.05.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o likwidację od roku akademickiego 2021/2022 Studiów Podyplomowych Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego
3631 14.05.2021 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko profesora wizytującego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego
3630 14.05.2021 w sprawie konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego
3629 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Fundacją The Bridge
3628 16.04.2021 w sprawie przyznania Dziekanowi Wydziału Prawa prof. dr. hab. Mariuszowi Popławskiemu 30 punktów na potrzeby ankiety oceny pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB do celów wynagrodzenia motywacyjnego za rok 2020 w części III (INNE AKTYWNOŚCI NA RZECZ WYDZIAŁU PRAWA LUB UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU ZA 2020 ROK)
3627 16.04.2021 w sprawie ustalenia kryteriów, które student powinien spełnić ubiegając się o zmianę formy studiów
3626 16.04.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na rok akad. 2022/2023
3625 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Magdaleny Knapp do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki prawne za wyróżniającą się rozprawę doktorską, na podstawie której został nadany stopień doktora
3624 16.04.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. Mirosława Wincenciaka do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki prawne za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
3623 16.04.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z propozycją wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu honorowego doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi
3622 16.04.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Anny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej na podstawie umowy o pracę na rok
3621 12.03.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Małgorzaty Wenclik na kierownika zespołu badawczego Centrum Mediacji Administracyjnych
3620 12.03.2021 w sprawie powołania na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zespołu badawczego Centrum Mediacji Administracyjnych
3619 12.03.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje w roku akad. 2020/2021

3618

12.03.2021 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2020/2021

intencyjna

12.02.2021 w sprawie wystąpienia do Senatu UwB z prośbą o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działań podjętych w kwestii zaktualizowanego wykazu czasopism
3617 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Marty Dąbrowskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu prowadzenia badań naukowych w ramach grantu Junior Research Award 2020-21 Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na okres od 1.03.2021 r. do 31.01.2022 r.
3616 12.02.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Knapp „Ochrona prawna przedsiębiorców w interesie publicznym przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej”
3615 12.02.2021 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawy habilitacyjnej dr. hab. Mirosława Wincenciaka „Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym”
3614 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a University Constantin Brâncusi of Târgu-Jiu, Romania
3613 12.02.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2021/2022
3612 12.02.2021 w sprawie wniosku o nadanie Tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku dr Agnieszce Zemke-Góreckiej
3611 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku Panu Witoldowi Karczewskiemu
3610 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Pietraszowi
3609 12.02.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Cecha
3608 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosków w sprawie powołania kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa
3607 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie przekształcenia Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej w Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3606 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie przekształcenia Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3605 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
3604 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego na Katedrę Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
3603 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
3602 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w 2020 roku
3601 12.02.2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Legal Centre for Research on Education LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) w 2020 roku
intencyjna 15.01.2021 w sprawie zaopiniowania kandydatów na patrona Uniwersytetu w Białymstoku
3600 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Wenclik na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na rok
3599 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sowały na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego na podstawie umowy o pracę na rok
3598 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Ożóga na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Systemów Politycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na podstawie umowy o pracę na rok
3597 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny Kai Fliszkiewicz na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej na podstawie umowy o pracę na rok
3596 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Michalaka na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego na podstawie umowy o pracę na rok
3595 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr. hab. Piotrowi Fiedorczykowi, prof. UwB
3594 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr. hab. Stanisławowi Bożykowi, prof. UwB
3593 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Iwonie Sierockiej, prof. UwB
3592 15.01.2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Piotrowi Niczyporukowi
3591 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr. Inz. Kamilowi Skorulskiemu
3590 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Emilii Szycko
3589 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Adrianie Głażewskiej
3588 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Beacie Maksimczuk
3587 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Gierałtowskiej
3586 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr Milenie J. Sokołowskiej-Walewskiej
3585 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arturowi Modrzejewskiemu
3584 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Pietraszowi
3583 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Marcinowi Tyniewickiemu
3582 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr Katarzynie Doliwie
3581 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Lechowi Jamrozowi
3580 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Tomaszowi Dubowskiemu
3579 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Katarzynie Kiercul
3578 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Anicie Kozłowskiej
3577 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Agnieszce Lisowskiej
3576 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Cecha
3575 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Konikowi
3574 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Karolowi Kuźmiczowi
3573 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr Marcie Andruszkiewicz
3572 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr Urszuli Drozdowskiej
3571 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Adamowi Bartnickiemu
3570 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. hab. Andrzejowi Jackiewiczowi
3569 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Dubrownik
3568 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę mgr Annie Niesterczuk-Iwaniuk
3567 15.01.2021 w sprawie wniosku o przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Sławomirowi Oliwniakowi 
3566 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Jerzego Bieluka, prof. UwB 
3565 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr hab. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej
3564 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty, prof. UwB
3563 15.01.2021 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy
3562 15.01.2021 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021
3561 15.01.2021 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3560 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Transgranicznej Szkoły Administracji Publicznej
3559 11.12.2020 w sprawie przyznania dyplomu honorowego
3558 11.12.2020  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022
3557 11.12.2020  w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa drugiego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3556 11.12.2020  w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022
3555 11.12.2020  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2021/2022 na studia niestacjonarne na kierunek Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia
3554 11.12.2020  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022
3553 11.12.2020  w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Prawo i podatki w biznesie pierwszego stopnia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
3552 11.12.2020  w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku Prawo i podatki w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022
3551 11.12.2020  w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2020/2021
3550 11.12.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Macieja Oksztulskiego na stanowisku asystenta badawczego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego w wymiarze 1⁄4 etatu na podstawie umowy o pracę do 31.12.2022 r. w związku z realizacją projektu badawczego „Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym)”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „PRELUDIUM 19” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki
3549 11.12.2020 w sprawie zaopiniowania planu podziału środków finansowych na działalność Wydziału w roku 2021
3548 13.11.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Mroczko na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3547 13.11.2020 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł magistra do prowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych w roku akad. 2020/2021
3546 16.10.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Ligą Europejskiego Rozwoju Zawodowego z siedzibą w Kijowie w sprawie organizacji staży on-line dla pracowników uczelni ukraińskich
3545 16.10.2020 w sprawie powołania dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB na kierownika Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
3544 16.10.2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, a posiadających odpowiednie kwalifikacje w roku akad. 2020/2021
3543 16.10.2020 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2020/2021
- 18.09.2020 w sprawie wystąpienia do Senatu UwB z prośbą o podjęcie uchwały popierającej działania narodu białoruskiego w walce o wolne i demokratyczne państwo
3542 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego
3541 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego
3540 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Sowały  na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Postępowania Karnego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3539 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody zespołowej II stopnia za działalność naukową dr. hab. Andrzejowi Jackiewiczowi
3538 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody zespołowej II stopnia za działalność naukową dr. hab. Arturowi Olechno
3537 18.09.2020 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej I stopnia za działalność naukową prof. dr. hab. Andrzejowi Sakowiczowi
3536 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia o współpracy zawartego dnia 8 listopada 2014 roku pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Cambridge oraz  Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
3535 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Macieja Leśniewskiego o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3534 18.09.2020 w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Prawa o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Mateuszowi Białomyzy (nr alb. 69521)
3533 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Robertowi Żabikowi (nr alb.69502)
3532 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Karolowi Tworkowskiemu (nr alb.69485)
3531 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Michałowi Pawłowi Stokowskiemu (nr alb. 69538)
3530 18.09.2020 w sprawie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego o przyznanie dyplomu honorowego za całokształt działalności akademickiej Bartoszowi Stanisławowi Kubikowi (nr alb. 69627)
3529 18.09.2020 w sprawie przyznania dyplomów honorowych
3528 18.09.2020 w sprawie określenia łącznej kwoty wysokości zwolnień z opłaty dla danego kierunku            i poziomu studiów na rok akad. 2020/2021 za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów
3527 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania członków wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
3526 18.09.2020 w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB na kierownika Pracowni Systemów Politycznych
3525 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Pracowni Systemów Politycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3524 18.09.2020 w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Bożyka, prof. UwB na kierownika Zakładu Prawa Konstytucyjnego
3523 18.09.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3522 18.09.2020 w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Skarzyńskiego na kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3521 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3520 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
3519 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
3518 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
3517 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3516 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego
3515 18.09.2020 w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3514 18.09.2020 w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
3513 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jarosława Galickiego na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3512 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny Kai Fliszkiewicz na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3511 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Michalaka na stanowisku adiunkta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3510 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Knapp na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3509 18.09.2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kun-Buczko na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawa Europejskiego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3508 18.09.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Dziekana z działalności za rok akad. 2019/2020
3507 10.07.2020 w sprawie określenia trybu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa
3506 10.07.2020 w sprawie określenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Wyborczej
3505 10.07.2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
3504 10.07.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Egzekucja administracyjna (efekty uczenia, program i plan studiów)
3503 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Stachelskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych na podstawie umowy o pracę do 30 czerwca 2021
3502 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Zonia na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3501 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej na podstawie umowy o pracę na rok
3500 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dzieniszewskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Kryminologii na podstawie umowy o pracę na rok
3499 10.07.2020 w sprawie zatrudnienia dr Marii Cudowskiej na stanowisku asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Prawa Handlowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3498 22.06.2020 w sprawie zaopiniowania dr. hab. Mariusza Popławskiego, prof. UwB jako kandydata na Dziekana Wydziału Prawa UwB
3497 04.06.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sam Houston State University (USA)
3496 04.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sylabusów zajęć realizowanych w roku akad. 2019/2020 w ramach projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”
3495 04.06.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025
3494 04.06.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na rok akad. 2021/2022
3493 15.05.2020 w sprawie powołania prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego na członka ogólnouczelnianej komisji oceniającej dziekana
3492 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia o współpracy zawartego dnia 8 listopada 2014 roku pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Cambridge oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
3491 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a e-Campus University (Włochy)
3490 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wyższą Szkołą Ekonomiczną Narodowego Uniwersytetu Badawczego (Rosja)
3489 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sam Houston State University (USA)
3488 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Rafała Rejmaniaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3487 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Lotko na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3486 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3485 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jarosława Matwiejuka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3484 15.05.2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina Łysko na stanowisku profesora uczelni w Pracowni Historii Prawa na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3483 15.05.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (efekty uczenia, program i plan studiów)
3482 06.03.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian do uchwały nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
3481 06.03.2020 w sprawie przyznania Dziekanowi wynagrodzenia motywacyjnego dla łącznej ilości 50 pkt przeliczeniowych
3480 06.03.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o likwidację od roku akademickiego 2020/2021 Studiów Podyplomowych Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
3479 07.02.2020 w sprawie ustalenia kryteriów, które student powinien spełnić ubiegając się o zmianę formy studiów
3478 07.02.2020 w sprawie określenia kryteriów formalnych i merytorycznych przygotowania prac dyplomowych
3477 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania Strategii rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
3476 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad przeprowadzania ankietyzacji, opracowania wyników badań ankietowych i ich wykorzystania w procesie doskonalenia jakości kształcenia
3475 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad przeprowadzania oceny w zakresie wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków związanych z kształceniem realizowanym w innej jednostce organizacyjnej
3474 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania systemu weryfikacji końcowych efektów uczenia się
3473 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad uzyskiwania opinii studentów o odbytych praktykach zawodowych w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3472 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad ankietowania uczestników studiów podyplomowych w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3471 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania wzoru ankiety pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów
3470 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania zasad ankietowania pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów w ramach wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
3469 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania relacji z otoczeniem społecznogospodarczym w odniesieniu do programu studiów
3468 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury uzyskiwania opinii absolwentów uczelni o przebiegu odbytych studiów
3467 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania mobilności studentów i doktorantów oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia
3466 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury wsparcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w procesie uczenia się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
3465 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania warunków kształcenia i organizacji studiów
3464 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury oceny zajęć dydaktycznych na podstawie hospitacji
3463 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania i doskonalenia procesu kształcenia, w tym monitorowania programu studiów
3462 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania procedury monitorowania kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami
3461 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych kierunku Prawo obowiązującego od roku akad. 2020/2021
3460 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych kierunku Prawo obowiązującego od roku akad. 2020/2021
3459 07.02.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr Aleksandry Stachelskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) na okres od 11 lutego do 11 maja 2020 r.
3458 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na stanowisku asystenta w Katedrze Postępowania Karnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3457 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr. Piotra Mroczko na stanowisku asystenta w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę do 30 listopada 2020 r
3456 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Kropiwnickiej na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego na podstawie umowy o pracę na zastępstwo dr Justyny Konikowskiej-Kuczyńskiej (do 30 września 2020 r.).
3455 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Pracowni Kryminalistyki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3454 07.02.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anety Giedrewicz-Niewińskiej na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3453 07.02.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku doc. Lilii Abramczyk z Państwowego Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały (Republika Białorusi)
3452 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych w 2019 roku
3451 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Legal Centre for Research on Education LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) w 2019 roku
3450 10.01.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Ewy Czech, prof. UwB w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań na okres roku
3449 10.01.2020 w sprawie zmian w systemie sądownictwa i apel o „koncyliacje dla dobra sądownictwa”
3448 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Mieczysławie Zdanowicz, prof. UwB
3447 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Eugeniuszowi Ruśkowskiemu
3446 10.01.2020 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu
3445 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arturowi Olechno
3444 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Rafałowi Michałowskiemu
3443 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Piotrowi Kołodko
3442 10.01.2020 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dr. Arkadiuszowi Bielińskiemu
3441 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr Anny Drabarz
3440 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi dr. hab. Rafała Dowgiera, prof. UwB 
3439 10.01.2020 w sprawie wniosku o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Piotra Niczyporuka
3438 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Kałużnego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na rok
3437 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Drabarz na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3436 10.01.2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Doliwy-Klepackiej na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Prawa Europejskiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
3435 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem im F.M. Dostojewskiego w Omsku (Rosja)
3434 06.12.2019 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie habilitacyjne rozprawy doktorskiej dr Karoliny Zapolskiej „Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle prawa UE)”
3433 06.12.2019 w sprawie zgłoszenia do Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie habilitacyjne rozprawy habilitacyjnej dr. hab. Tomasza Dubowskiego „Wysoki przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa”
3432 06.12.2019 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów i stawki odpłatności za Studia Podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi
3431 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi (efekty uczenia, program i plan studiów)
3430 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Studiów Podyplomowych Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi (efekty uczenia, program i plan studiów)
3429 06.12.2019 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów i stawki odpłatności za Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
3428 06.12.2019 w sprawie zaopiniowania projektu programu Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (efekty uczenia, program i plan studiów)
3427 06.12.2019 w sprawie sposobu zatwierdzania oraz warunków dokonywania zmian tematów prac dyplomowych
3426 06.12.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Hanny Patrycji Filipczyk na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Prawa Podatkowego w wymiarze ¼ etatu na podstawie umowy o pracę do 30.06.2022 r. w związku z realizacją projektu badawczego Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów konstytucyjnych (nr 2018/31/B/HS5/01730) który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS 16” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki
3425 15.11.2019 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
3424 15.11.2019 w sprawie zaopiniowania członków wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
3423 15.11.2019 w sprawie upoważnienia osób posiadających tytuł zawodowy magistra do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów w roku akad. 2019/2020
3422 15.11.2019 w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania w roku akad. 2019/2019
3421 15.11.2019 w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycieli akademickich Wydziału Prawa płatnego z funduszu środków własnych
3420 15.11.2019 w sprawie zaopiniowania planu podziału środków finansowych na działalność Wydziału w roku 2020
3419 11.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Badawczego Demokracji Bezpośredniej
3418 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku o podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „Liga Europejska Rozwój Zawodowy” na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich
3417 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Magdaleny Michałowskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3416 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Eweliny Marcińczyk o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3415 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Magdaleny Jamiołkowskiej o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3414 11.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Jakuba Ali Farhana o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe
3413 11.10.2019 w sprawie upoważnienia mgr. inż. Kamila Skorulskiego oraz mgr. inż. Piotra Nawotczyńskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akad. 2019/2020
3412 11.10.2019 w sprawie powołania kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa