Studia niestacjonarne

 KOMUNIKAT nr 1
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 

 I. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:
  1. uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów, których weryfikacja następuje w systemie USOS;
  2. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. z późn.zm. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (plik do pobrania);
  3. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF (rozmiar pliku PDF musi być dostosowany do możliwości technicznych JSA) – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” – zgodnie z instrukcją dla studentów (plik do pobrania);
  4. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (plik do pobrania); a oryginał dostarczyć do dziekanatu
II. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie I należy:
a) powiadomić drogą mailową dziekanat o tym, że praca jest gotowa do obrony tzn. osiągnęła 5 etap statusu pracy dyplomowej w APD
b) przesłać drogą mailową informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich oraz skan dokumentów potwierdzających te informacje lub oświadczenie o ich braku oświadczenie o braku przynależności do kół naukowych(plik do pobrania);
c) uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb (dot. studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)
 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD, dostarczenie do dziekanatu oryginału wprowadzonego do APD oświadczenia oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.
 
III. Z dniem ukończenia studiów jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia legitymacja studencka traci ważność. Powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.
IV. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student zamieszcza pracę dyplomową w APD najpóźniej do końca sesji głównej.
V. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.