Studia niestacjonarne
 
  

KOMUNIKAT nr 5

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego

  

 1. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego  powinni:
  1. uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów, których weryfikacja następuje w systemie USOS;
  2. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (plik do pobrania);
  3. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF (rozmiar pliku PDF musi być dostosowany do możliwości technicznych  JSA) – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny”– - zgodnie z instrukcją dla studentów (plik do pobrania);
  4. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (plik do pobrania);
 2. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie I należy:
  1. powiadomić drogą mailową dziekanat o tym, że praca jest gotowa do obrony tzn. osiągnęła  5 etap statusu pracy dyplomowej w APD
  2. przesłać drogą mailową informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich oraz skan dokumentów potwierdzających te informacje) lub oświadczenie o ich braku (oświadczenie o braku przynależności do kół naukowych(plik do pobrania);
  3. uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb

   Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.
 3. Z dniem ukończenia studiów jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia legitymacja studencka traci ważność. Powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.
 4. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student zamieszcza pracę dyplomową w APD najpóźniej do końca sesji głównej.
 5. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.