Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego
  

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego i przed złożeniem pracy w dziekanacie powinni:

  • uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów, których weryfikacja następuje w systemie USOS;
  • zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;
  • zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF (rozmiar pliku PDF musi być dostosowany do możliwości technicznych  JSA) – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny”, zgodnie z instrukcją dla studentów;
  • wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia;

Złożyć w Dziekanacie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony:

  • 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z APD (zszyty nicią na stałe, bez oprawy); tekst drukowany obustronnie wraz z podpisanym oryginałem oświadczenia dołączonym jako ostatnia karta pracy dyplomowej, którego skan został wprowadzony do APD;
  • informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich lub oświadczenie o ich braku (oświadczenie o braku przynależności do kół naukowych;

Uwaga: Warunkiem złożenia dokumentacji  jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD. Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów.

W dniu ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić komisji egzaminacyjnej legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej.

Opłatę za wydanie dyplomu należy uiścić na konto widniejące w systemie USOSweb - przed złożeniem pracy w Dziekanacie

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu osobistego.