Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Zasady recenzowania publikacji:
1. Artykuły są recenzowane są przez dwóch recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind reviev process), zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości.

2. Artykuły, które nie spełniają elementarnych wymogów poprawności językowej bądź też sporządzone zostały niezgodnie z wymogami redakcyjnymi mogą zostać odesłane autorowi bez poddawania ich procesowi recenzowania.

3. Do oceny artykułu powoływani są dwaj recenzenci zewnętrzni, spełniający poniższe kryteria:
- są afiliowani w innej jednostce niż autor artykułu
- nie są członkami redakcji SIA
- posiadają co najmniej stopień doktora i odpowiedni dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji
- w przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.

4. Redaktor Naczelny, po wstępnej weryfikacji artykułu, przekazuje je recenzentom, którzy w umówionym terminie przygotowują recenzje na udostępnionych im przez Redakcję formularzach. Recenzenci oceniają artykuł mając na uwadze: merytoryczną wartość artykułu, poprawność zastosowanej metody, logikę wywodu, spójność treści z tematem artykułu, poprawność językową artykułu, właściwie dobraną literaturę.

5. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją co do:
a) dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek,
b) dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez recenzenta poprawek
c) odrzucenia artykułu

6. Recenzenci traktują udostępnione im artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych przy tej okazji przed opublikowaniem artykułu.

7. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi artykułu. Jeśli recenzent uzależnia opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, autor ma obowiązek to uczynić zgodnie ze sformułowanymi przez recenzenta uwagami.

8. Autor może odnieść się do sugestii recenzenta przedstawiając swoje umotywowane stanowisko Redakcji.

9. Publikowane mogą być artykuły posiadające dwie pozytywne recenzje.

10. Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, mając na uwadze sporządzone recenzje artykułu, stanowisko zajęte przez autora, wersję tekstu po dokonaniu poprawek sugerowanych przez recenzenta.

Lista recenzentów:

2018 r.

Katarzyna Bagan-Kurluta (Uniwersytet w Białymstoku) Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku) Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski) Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

2017 r.

Katarzyna Bagan-Kurluta (Uniwersytet w Białymstoku) Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku) Teresa Kurowska (Uniwersytet Śląski) Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski)

2016 r.

Paweł Czechowski (Uniwersytet Warszawski) Edward Gniewek (Uniwersytet Wrocławski) Teresa Kurowska (Uniwersytet Śląski) Andrzej Zieliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski)


Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja Studia Iuridica Agraria wprowadza poniższe rozwiązania:
1. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 
2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 
3. Autorzy składający artykuły do publikacji są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zgłoszenie publikacji:

Tekst artykułu należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (na płycie lub jako załącznik w poczcie elektronicznej) na adres: dr Rafał Michałowski, Wydział Prawa UwB, ul. A. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, (e-mail: rafalm@uwb.edu.pl). Do przesłanego materiału należy dołączyć dane o autorze: stopień lub tytuł naukowy, miejsce afiliacji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji.
Autor jest zobowiązany również złożyć oświadczenie, że nadesłany tekst został przesłany wyłącznie do Studia Iuridica Agraria. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej nie będą przyjmowane.


Przygotowanie artykułów do publikacji:

I. Autor jest zobowiązany podać tytuł artykułu, wszystkich współautorów oraz miejsce afiliacji (nazwa uczelni lub instytucji) oraz adres służbowy e-mail, informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
Objętość artykułu nie może przekraczać 20 tys. znaków.
 
Do artykułu w języku polskim należy dołączyć:
1. tytuł w języku angielskim
2. streszczenie w języku angielskim od 5 do 10 zdań,
3. 3-6 słów kluczowych w języku angielskim
4. 3-6 słów kluczowych w języku polskim

Wymogi edytorskie:

1. Tabele powinny być zamieszczone na oddzielnych stronach, ponumerowane cyframi arabskimi oraz zawierać tytuły i źródło.
 
2. Wykresy należy przekazać w oddzielnym pliku Excel w wersji czarno-białej – wersja edytowalna.
 
3. Rysunki i zdjęcia w oddzielnym pliku jakość 220 dpi.
 
4. Dopuszczalne jest używanie standardowych skrótów: kodeks karny k.k., kodeks cywilny k.c. itp.
 
5. Każdy artykuł musi zawierać bibliografię umieszczona na końcu, sporządzoną według schematu:
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001.
 
6. Przypisy numerowane cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole każdej strony, wymieniając autora, tytuł publikacji, miejsce oraz rok wydania numer strony. Wszyscy autorzy wskazanej publikacji powinni zostać wymienieni.

Przykład:
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 42.
Z. Radwański, M. Zieliński (w:), M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne- cz. ogólna, Warszawa 2007, s. 312.
G. B. Szczygieł, Cudzoziemcy w polskich zakładach karnych – wybrane problemy, (w:), M. Zdanowicz (red.), Status prawny cudzoziemca w Polsce, Białostockie Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 119 i n.

Cytowanie aktów prawnych zgodnie z przykładem:
1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
2. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, s. 15)
Kolejne cytowania:
G. B. Szczygieł, Cudzoziemcy.., op. cit., s. 34.
Ibidem, s. 35.

Zapobieganie ghostwriting oraz guest authorship

Redakcja przypomina, iż ghostwriting* oraz guest authorship** są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autora, instytucji finansujących badania autora, stowarzyszeń naukowych i innych podmiotów, których zawiadomienie redakcja uzna za stosowne).
 
* ghostwriting polega na braku ujawnienia jako autora osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji lub przynajmniej wymienienia jej roli takiej osoby w powstaniu publikacji np. w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
** guest authorship (honorary authorship) polega na wskazaniu osoby jako autora/współautora publikacji, pomimo że jego udział w przygotowaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca