Eksperci

Specjalistyczna dziedzina wiedzy eksperckiej

Forma kontaktu

prof. dr hab. Leonard Etel

– Prawo podatkowe

– Ordynacja podatkowa

– Podatki od nieruchomości

– Podatki lokalne

– Pomoc publiczna w podatkach

– Regionalne izby obrachunkowe

– Tworzenie miejscowego prawa podatkowego

etel@uwb.edu.pl

 

+48 691 301 676

prof. dr hab.
Ewa M. Guzik-Makaruk

– Prawo karne

– Kryminologia

– Prawo karne medyczne

– Prawo karne skarbowe

– Prawo karne międzynarodowe

– Europejskie prawo karne

ewa.guzik@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

prof. dr hab.
Piotr Niczyporuk

– Samorząd terytorialny ( w szczególności samorząd gminny)

 p.niczyporuk@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 62

prof. dr hab. Cezary Kulesza

– System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i jego reformy

– Policja, prokuratura i sądy w procesie karnym

– Prawo do obrony (aspekty praktyczne)

– Uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie karnym

– Pomoc ofiarom przestępstw

– Prawo karne procesowe krajów europejskich

– Modele postępowania przygotowawczego

c.kulesza@uwb.edu.pl

 

+48 601 669 398

prof. dr hab.
Maciej Perkowski

– Prawo międzynarodowe

– Prawo UE

– Prawo zarządzania funduszami UE

– Rozwój regionalny

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

m.perkowski@uwb.edu.pl

 

+48 601 394 814

prof. dr hab.
Eugeniusz Ruśkowski

– Finanse samorządu terytorialnego

– Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy

– Prawne zasady finansów publicznych

– Prawne problemy wprowadzania euro, deficyt publiczny i dług publiczny

– Prawno finansowe problemy wychodzenia z kryzysu

ruskowski@uwb.edu.pl

 

+48 602 530 956

prof. dr hab.
Agnieszka Malarewicz-Jakubów

– Prawo cywilne

– Kwestie dotyczące odszkodowań, umów, spadków,

– Prawo handlowe, spółki, działalność gospodarcza,

– Prawo reklamy

malarewicz@uwb.edu.pl

 

+48 607 986 690

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

– Prawo cywilne

– Prawo mieszkaniowe

adoliwa@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Rafał Dowgier,
prof. UwB

– Podatek od nieruchomości, rolny leśny

– Podatek od środków transportowych

– Opłaty lokalne

– Ordynacja podatkowa

– Postępowanie podatkowe

– Uchwały podatkowe JST

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Pomoc publiczna w formie preferencji podatkowych

r.dowgier@uwb.edu.pl

 

+48  502 631 200

dr hab. Tomasz Dubowski

– Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

t.dubowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

–  Analiza kryminalna

– Pranie pieniędzy

– Terroryzm i jego finansowanie

– Przestępczość zorganizowana

 – Kryminalistyka

 – Kryminologia

w.filipkowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Andrzej Jackiewicz

– Prawo konstytucyjne

– Działalność organów administracji publicznej

– Tworzenie prawa, system źródeł prawa RP

– Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

– Ustrój terytorialny państw europejskich

– Prawo do dobrej administracji

jackiewicz@uwb.edu.pl

 

+48 606 945 188

dr hab Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

 

- demokracja bezpośrednia
- współczesne ustroje państwowe
- prawo konstytucyjne

 e.kuzelewska@uwb.edu.pl


+48 85 745 7153

dr hab. Andrzej Panasiuk,
prof. UwB

– Prawo zamówień publicznych

– Partnerstwo publiczno-prywatne

– Prawo administracyjne
– Prawo publiczne gospodarcze

andrzej.panasiuk@uwb.edu.pl

 

+48 609 660 819

dr hab. Jarosław Matwiejuk

– Prawo konstytucyjne

– Prawo wyznaniowe

– Prawo samorządu terytorialnego

matwiejuk@uwb.edu.pl

 

+48 691 301 652

dr hab. Iwona Sierocka,     
prof. UwB

– Prawo pracy

– Ubezpieczenia społeczne

i.sierocka@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Arkadiusz K. Bieliński

– Postępowanie cywilne (procedury przed sądem, koszty, itp.)

– Mediacja i inne formy polubownego rozwiązywania sporów (ADR)

– Komunikacja elektroniczna (podpis elektroniczny, elektroniczne postępowania sądowe, elektroniczny obieg dokumentów, świadczenie usług drogą elektroniczną, itp.)

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

– Informatyzacja sądownictwa

a.bielinski@uwb.edu.pl

 

+48 607 428 680

dr Dominik J. Kościuk

– Postępowanie administracyjne

– E-administracja

– Zagospodarowanie przestrzenne

– Informacja publiczna

 
 

d.kosciuk@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Justyna E. Kulikowska-Kulesza

– Prawo administracyjne

– Postępowanie administracyjne

– Postępowanie przed sądami administracyjnymi

– Ochrona danych osobowych

 

  j.kulikowska@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Izabela Kraśnicka

– Polityka i system prawa Stanów Zjednoczonych

– Prawo międzynarodowe

– Prawo Unii Europejskiej

krasnicka@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Anna
Leszczuk-Fiedziukiewicz

– Społeczeństwo

– Procesy społeczne

– Media tradycyjne i elektroniczne

– Hejt internetowy

– Dewiacje i patologie społeczne

a.fiedziukiewicz@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Piotr Konik

– Prawo cywilne

– Prawo umów, w tym umowa o roboty budowlane

– Odpowiedzialność odszkodowawcza

– Obrót nieruchomościami

– Czynności bankowe

 p.konik@uwb.edu.pl

 

+ 48 501 654 565

dr Sławomir Oliwniak

– Teoria i praktyka funkcjonowania demokracji jako reżimu politycznego i systemu wartości

– Prawo w społeczeństwie biopolitycznym (wolność i prywatność jednostki a kontrola państwa)

oliwniak@uwb.edu.pl

 

+48 608 587 222

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

– Prawo własności intelektualnej

– Prawo własności przemysłowej

– Prawo autorskie

m.rutkowska@uwb.edu.pl

 

+48 660 705 551

mgr Łukasz Kierznowski

– Prawo szkolnictwa wyższego i nauki

– Prawo administracyjne

– System edukacji

– System egzaminów zewnętrznych

– Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji