Koła naukowe i organizacje studenckie

POSTĘPOWANIE WS. NADANIA STOPNIA DOKTORA - wszczęcie od 1 października 2019 r.

Kandydat ze studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/20:

I ETAP – Wyznaczenie promotora:

Wniosek o wyznaczenie promotora (zał. nr 6) należy złożyć do Rektora UwB za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z wykazu zawartego w Załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 32 Rektora UwB z dnia 1 października 2019 r. (zgodnie z §7 Uchwały nr 2538 Senatu UwB z dnia 13 września 2019 r.), tj.:

 1. koncepcja rozprawy doktorskiej - wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
 2. wskazanie propozycji osoby promotora (we wniosku o wyznaczenie promotora),
 3. opinia kandydata na promotora wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 13 ust. 4 Uchwały nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (skan w jednym pliku PDF na nośniku elektronicznym),
 5. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wyłącznie jeśli było prowadzone),
 6. dane wnioskodawcy (zał. nr 5),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 7),
 8. oświadczenie doktoranta o bezstronności kandydata na promotora,
 9. oświadczenie o wygłoszonych tezach,
 10. wniosek i wszystkie załączniki do wniosku na nośniku elektronicznym.

Kandydat może załączyć do wniosku kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego.

 

II ETAP – Przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (zał. nr 1) należy złożyć do Rektora UwB za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 32 Rektora UwB z dnia 1 października 2019 r. (zgodnie z §3 Uchwały nr 2538 Senatu UwB z dnia 13 września 2019 r.), tj.:

 1. oświadczenie o dyscyplinie (zał. nr 2),
 2. rozprawa doktorska w 5 egz., (3 egz. wydrukowane jednostronnie, 2-dwustronnie - okładki twarde, skórzane),
 3. opinia promotora (zał. nr 3),
 4. zaświadczenie ze szkoły doktorskiej (w przypadku jej ukończenia) o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
 5. życiorys,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. egzemplarz publikacji, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
 8. wykaz prac naukowych poświadczone w bibliotece Wydziału Prawa UwB
 9. streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim i w j. angielskim
 10. opis rozprawy doktorskiej (wersja word na nośniku elektronicznym),
 11. oświadczenie dotyczące licencji Repozytorium UwB,
 12. propozycja promotora kandydatów na recenzentów,
 13. wniosek i wszystkie załączniki do wniosku na nośniku elektronicznym.
 14. protokół oceny samodzielności sporządzenia rozprawy doktorskiej (raport Promotora z systemu antyplagiatowego),

 15. oświadczenie doktoranta o samodzielnym napisaniu pracy doktorskiej (wzór w zarządzeniu nr 13)

ad. 2. Rozprawa doktorskiej w wersji elektronicznej powinna być przekazana w jednym pliku w formacie PDF lub edytorach tekstu, umożliwiających prostą zmianę pliku na PDF i dostarczony na 2 trwałych nośnikach informacji (CD, DVD itp.).

ad. 11. Propozycja Promotora kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej powinno być opatrzone syntetycznym pisemnym uzasadnieniem, z którego powinno wynikać m.in. zbieżność/podobieństwo/odpowiedniość obszarów badawczych kandydata na recenzenta oraz doktoranta wykazanych w przygotowywanej rozprawie doktorskiej