Studia niestacjonarne

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż 3 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałe zdarzenie, w związku z którym student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.