Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Formularze i szczegółowe informacje: https://prawo.uwb.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.