Pracownicy przygotowujący monografie wymagane w ścieżce habilitacyjnej lub profesorskiej będą mieli zapewnione dofinansowanie jej wydania ze środków wydziałowych, jeśli nie jest to książka finansowana w pełni przez wydawnictwo lub z wykorzystaniem środków zewnętrznych (w tym projektów).

Pracownik ubiegający się o dofinansowanie wydania monografii ze środków wydziałowych powinien złożyć podanie adresowane do Dziekana Wydziału Prawa:

  • podanie powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym koszty uzgodnione z wydawnictwem,
  • podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Katedry i Zakładu/Pracowni,
  • podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u mgr Karoliny Kobeszko.

Monografie profesorskie i habilitacyjne wydawane będą w wydawnictwie Temida 2, w wersji w miękkiej okładce, druk biało-czarny.

Wszelkie inne (dodatkowe) koszty muszą zostać pokryte ze środków własnych (zewnętrznych) zorganizowanych przez autora.