Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Od początku 2020 r. w tym obszarze obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków między pracowników

Pracownik przygotowujący tekst do publikacji w wydawnictwie za 100 punktów (książka, która nie jest monografią habilitacyjną ani profesorską) lub w czasopiśmie za 40 i 70 punktów może otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z wydaniem (publikacją) ze środków wydziałowych na podstawie indywidualnej decyzji Dziekana Wydziału Prawa.

Pracownik ubiegający się dofinansowanie wydania monografii lub dofinansowanie publikacji artykułu za 40 i 70 punktów ze środków wydziałowych powinien złożyć podanie adresowane do Dziekana Wydziału Prawa

  • Po danie dotyczące dofinansowania wydania monografii powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym koszty uzgodnione z wydawnictwem
  • Podanie powinno zawierać uzasadnienie dla wydania monografii oraz zgodę wydawnictwa na jej opublikowanie
  • Podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Katedry i Zakładu/Pracowni
  • Podanie dotyczące dofinansowania publikacji artykułu za 40 i 70 punktów powinno zawierać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, informację o możliwości publikacji oraz szacowane koszty publikacji (tłumaczenie, korekta-proofreading, opłata publikacyjna), a także uzasadnienie konieczności publikacji
  • Podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u mgr Karoliny Kobeszko

Podejmując decyzję o dofinansowaniu publikacji monografii za 100 pkt oraz artykułu w czasopiśmie za 40 i 70 pkt Dziekan bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tematu publikacji z badaniami prowadzonymi przez pracownika,
  • uzasadnienie konieczności publikacji (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne),
  • dotychczasowe osiągnięcia naukowe pracownika.

W sprawie tłumaczenia tekstów można konsultować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab.  Izabelą Kraśnicką (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 r. [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia tekstów i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.