Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Od początku 2020 r. w tym obszarze obowiązywać będą nowe zasady uwzględniające wyodrębnienie środków finansowych do dyspozycji poszczególnych Katedr i decyzji Kierownika Katedry o podziale środków między pracowników

Pracownik przygotowujący tekst do publikacji w wydawnictwie za 300 punktów (książka) lub w czasopiśmie za 100 punktów i wyżej otrzyma dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z wydaniem (tłumaczenie, korekta tekstu – proofreading, ewentualna opłata publikacyjna) ze środków wydziałowych/uniwersyteckich.

Pracownik ubiegający się dofinansowanie wydania monografii w wydawnictwie za 300 punktów (książka) lub w czasopiśmie za 100 punktów i wyżej powinien złożyć podanie adresowane do Dziekana Wydziału Prawa:

  • podanie dotyczące dofinansowania wydania monografii powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym ewentualne koszty tłumaczenia, korekty-proofreading oraz koszty uzgodnione z wydawnictwem,
  • podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Katedry i Zakładu/Pracowni,
  • podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u mgr Karoliny Kobeszko,
  • podanie dotyczące dofinansowania publikacji artykułu za 100 punktów i wyżej powinno zawierać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, informację o możliwości publikacji oraz szacowane koszty publikacji (tłumaczenie, korekta-proofreading, opłata publikacyjna),
  • podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u mgr Karoliny Kobeszko,

W sprawie tłumaczenia tekstów można konsultować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab Izabelą Kraśnicką (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 r. [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia tekstów i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.