Pracownik przygotowujący tekst do publikacji w wydawnictwie za 300 punktów (książka) lub w czasopiśmie zagranicznym za 100 punktów i wyżej może otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z wydaniem (tłumaczenie, korekta tekstu – proofreading, ewentualna opłata publikacyjna) ze środków wydziałowych.

Pracownik ubiegający się dofinansowanie wydania monografii w wydawnictwie za 300 punktów (książka) lub w czasopiśmie za 100 punktów i wyżej powinien złożyć podanie adresowane do Dziekana Wydziału Prawa.

  • Podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Katedry oraz Zakładu lub Pracowni jeśli pracownik znajduje się w strukturze Zakładu lub Pracowni.
  • Podanie dotyczące dofinansowania wydania monografii powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym ewentualne koszty tłumaczenia, korekty-proofreading oraz koszty uzgodnione z wydawnictwem. Podanie powinno być złożone na etapie potwierdzenia możliwości publikacji w wydawnictwie.
  • Podanie dotyczące dofinansowania publikacji artykułu za 100 punktów i wyżej w czasopiśmie zagranicznym powinno zawierać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, informację o możliwości publikacji (np. przyjęcia abstraktu przez czasopismo) oraz szacowane koszty publikacji (tłumaczenie, korekta-proofreading, opłata publikacyjna).
  • Podanie należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u mgr Karoliny Kobeszko.
  • Dziekan podejmuje decyzję w sprawie wysokości dofinansowania.

W sprawie tłumaczenia tekstów oraz szczegółów dotyczących publikacji i zasad finansowania można konsultować się z Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr hab. Izabelą Kraśnicką, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl).

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 r. [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia tekstów i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.

Najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie przez tłumacza faktury na Uniwersytet w Białymstoku.