Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć

Informacja o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne dla pracowników, studentów i doktorantów UwB w ramach NFZ

 

Zasady dotyczące wymogów  przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie kontaktu bezpośredniego

  • Promotor w porozumieniu  z Kierownikiem  Dziekanatu ustala termin egzaminu dyplomowego oraz na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem podaje liczbę oraz  imiona i nazwiska studentów przystępujących do egzaminu oraz określa  czas przewidziany na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego jednego studenta
  • Kierownik Dziekanatu wskazuje salę, w której odbywać się będzie egzamin dyplomowy
  • Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego o godzinie podanej w systemie USOS  Studenci zobowiązani są do przestrzegania ustalonej godziny
  • Kierownik Dziekanatu przekazuje komisji egzaminacyjnej listę studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego ze wskazaniem konkretnej godziny
  • Kierownik Dziekanatu po ustaleniu z promotorem terminu egzaminu dyplomowego przekazuje administratorowi budynku informacje dotyczące terminu, sali i liczby studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
  • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej po przeprowadzonym egzaminie każdego studenta i naradzie  ogłasza  wynik egzaminu danemu studentowi

Egzaminy dyplomowe przeprowadzone będą z zachowaniem obowiązujących  wymogów bezpieczeństwa.