Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć

Informacja o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne dla pracowników, studentów i doktorantów UwB w ramach NFZ


Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej przy wykorzystaniu platformy EduPortal UwB


Przeprowadzenie zdalnego egzaminu ustnego możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu eduportalu, przy zniesionym obowiązku podpisywania odpowiedniego protokołu potwierdzającego otrzymanie oceny przez studenta/studentów.


W celu przeprowadzenia bezawaryjnego połączenia przy przeprowadzaniu egzaminu w formie ustnej konieczne jest posiadanie przez Państwa i studentów/doktorantów komputera stacjonarnego lub laptopa wraz ze sprawnymi: kamerą, głośnikiem i mikrofonem. Platforma na urządzeniach z systemem Windows najlepiej działa na zaktualizowanych przeglądarkach Chrome oraz Firefox, a w przypadku urządzeń z systemem MacOs na Chrome, Firefox oraz Safari. Należy również zadbać, aby w trakcie połączenia mieli Państwo i studenci/doktoranci dobry dostęp do Internetu.

W celu nawiązania połączenia audio-video należy zalogować się na platformę EduPortal i dołączyć do egzaminu. - instrukcja

Ewentualnie można to zrobić poprzez aplikację MS Teams. - instrukcja

Wszelkie potrzebne instrukcje znajdują się - tutaj

 

Zasady przeprowadzenia rejestracji przebiegu zaliczenia /egzaminu w formie ustnej

Prowadzący zajęcia, który uzyskał zgodę Dziekana na przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu w formie ustnej, a studenci wyrazili zgodę na taka formę, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu:

  1. przekazuje do dziekanatu na adres wp-dz@uwb.edu.pl zgodę Dziekana wraz z informacją o terminie zaliczenia/egzaminu, wskazując kierunek i formę studiów oraz nazwę przedmiotu,
  2. prowadzący zajęcia na platformie eduportal.uwb.edu.pl (EduPortal) zakłada sesję do przeprowadzenia zdalnego zaliczenia/egzaminu i nawiązuje połączenie ze studentem rejestrując jego przebieg, tym samym odpowiada za rejestrację przebiegu tego zaliczenia/egzaminu,
  3. prowadzący zajęcia po zakończeniu zaliczenia/egzaminu pobiera zapis rejestracji nagrania oraz odpowiada za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom
  4. prowadzący zajęcia usuwa nagranie w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia oceny zgodnie z instrukcją i niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika katedry/zakładu. O usunięciu nagrań z przeprowadzonych przez pracowników katedry/zakładu zaliczeń/egzaminów kierownik zawiadamia dziekana wydziału w terminie 21 dni od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej