Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej przy wykorzystaniu Blackboard Collaborate Ultra

Przeprowadzenie zdalnego egzaminu ustnego możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzia Blackboard Collaborate Ultra, przy zniesionym obowiązku podpisywania odpowiedniego protokołu potwierdzającego otrzymanie oceny przez studenta/studentów.


W celu przeprowadzenia bezawaryjnego połączenia przy przeprowadzaniu egzaminu w formie ustnej konieczne jest posiadanie przez Państwa i studentów/doktorantów komputera stacjonarnego lub laptopa wraz ze sprawnymi: kamerą, głośnikiem i mikrofonem. Platforma Blackboard na urządzeniach z systemem Windows najlepiej działa na zaktualizowanych przeglądarkach Chrome oraz Firefox, a w przypadku urządzeń z systemem MacOs na Chrome, Firefox oraz Safari. Należy również zadbać, aby w trakcie połączenia mieli Państwo i studenci/doktoranci dobry dostęp do Internetu.


W celu nawiązania połączenia audio-video przy pomocy Blackboard Collaborate Ultra należy:

 1. Zalogować się do platformy Blackboard
 2. Wejść w docelowy kurs
 3. W lewym pasku menu wejść w Panel sterowania → Personalizacja → Dostępność narzędzi
 4. Domyślnie narzędzie Blackboard Collaborate Ultra jest nieaktywne, dlatego w tym oknie, przy nazwie Blackboard Collaborate Ultra należy zaznaczyć pole "Dostępny". Pole podświetli się na pomarańczowy kolor i poinformuje, że od tej chwili narzędzie jest dostępne. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk “Prześlij” w celu zatwierdzenia zmian
 5. Kliknąć menu na zakładkę "Treść"
 6. Kliknąć w poziomym menu w głównym oknie Narzędzia → Więcej narzędzi → Blackboard Collaborate Ultra
 7. Tutaj można zmienić nazwę łącza, pozostałe ustawienia zostawić bez zmian. Kliknąć przycisk "Prześlij"
 8. Wejść w utworzone łącze
 9. Po kliknięciu “Zapisz”, osoby przypisane do kursu będą mogły się połączyć przy pomocy Blackboard Collaborate Ultra do utworzonej sesji
 10. W celu udostępnienia połączenia dla osób, które nie są przypisane do kursu należy wejść w utworzoną sesję, zaznaczyć pole "dostęp dla gości". Pole to zostanie podświetlone na zielono, a pod nim pojawi się link.

Podany link, należy udostępnić np: poprzez e-mail zaproszonym gościom. Klikamy pole “Zapisz” w celu zapisania zmian.

 

Zasady przeprowadzenia rejestracji przebiegu zaliczenia/egzaminu w formie ustnej

Prowadzący zajęcia, który uzyskał zgodę Dziekana na przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu w formie ustnej, a studenci wyrazili zgodę na taka formę, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu:

 1. przekazuje do dziekanatu na adres wp-dz@uwb.edu.pl zgodę Dziekana wraz z informacją o terminie zaliczenia/egzaminu, wskazując kierunek i formę studiów oraz nazwę przedmiotu,
 2. prowadzący zajęcia na platformie blackbord.uwb.edu.pl (Blackboard Collaborate Ultra) zakłada sesję do przeprowadzenia zdalnego zaliczenia/egzaminu zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 1), nawiązuje połączenie ze studentem rejestrując jego przebieg, tym samym odpowiada za rejestrację przebiegu tego zaliczenia/egzaminu,
 3. prowadzący zajęcia po zakończeniu zaliczenia/egzaminu pobiera zapis rejestracji nagrania oraz odpowiada za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom
 4. prowadzący zajęcia usuwa nagranie w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia oceny zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 1) i niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika katedry/zakładu. O usunięciu nagrań z przeprowadzonych przez pracowników katedry/zakładu zaliczeń/egzaminów kierownik zawiadamia dziekana wydziału w terminie 21 dni od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej